LBLA_Johns_THE WOMAN IN THE WHITE KIMONO_Denmark_Jentas_August 2020